Spręsti bendrąjį testą
Straipsnis Pažeidimas Nuobauda (Eurais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
51(11) Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose:      
51(11)-1 - neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti.
72-144
   
51(11)-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
144-289 su arba be tr.priem. konfiskavimo
   
81 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti:      
81-1 - transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti.
57-144
   
81-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
144-289
   
82 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas:      
82-1 - transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.
28-57
   
82-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
57-144
   
123* Transporto priemonių vairavimas:      
123-1 - neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti;
- kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų;
- neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina.
28-43
   
123-2 - be valstybinio numerio ženklų (ženklo);
- pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).
28-57
arba 1-3
 
123-3 - su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu);
- su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).
231-347
arba 6-12
 
123-4 - su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis;
- su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
28-57 ir prietaisų konfiskavimas
   
123-5 - neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu.
23-34
   
124 Nustatyto greičio viršijimas:      
124-1 - iki 10 km/h.
įspėjimas
   
124-2 - nuo 10 iki 20 km/h.
11-28
   
124-3 - nuo 20 iki 30 km/h.
28-86
   
124-4 - nuo 30 iki 40 km/h;
115-173
   
  - nuo 30 iki 40 km/h, pradedantiems vairuotojams.
115-173
ir 3-6
 
124-5 - nuo 40 iki 50 km/h;
173-231
   
  - nuo 40 iki 50 km/h, pradedantiems vairuotojams.
173-231
ir 6-12
 
124-6 - nuo 50 ir daugiau km/h;
289-434
ir 1-6
 
  - nuo 50 ir daugiau km/h, pradedantiems vairuotojams;
289-434
ir 12-18
 
  - nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems teisės vairuoti.
434-724
 
 
124(1) Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas:      
124(1)-1 - važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui;
- nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.
28-86
arba 1-6
 
124(1)-2 - kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas;
- vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas;
- važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku;
- KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas;
- draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas;
- vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
- tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 m;
- važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.
28-86
   
124(1)-3 - vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas;
- apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 m;
- lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti;
- stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m kelio ruože prieš jas ir už jų;
- sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.
28-43
arba 1-3
 
124(1)-4 - sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose KET draudžia sustoti ar stovėti (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus);
- sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų;
- važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.
28-86
   
124(1)-5 - transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui.
57-115
arba 2-4
 
124(1)-6 - šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.
86-144
arba (ir) 1-3
 
124(1)-7 - vaikų (mokinių) vežimo mokykliniu autobusu ar transporto priemone su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas.
57-86
   
124(1)-8 - KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse.
įspėjimas arba 5-11
   
124(2) Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas:      
124(2)-1 - vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui;
- KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti;
115-231
ir 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
289-579
   
124(2)-2 - chuliganiškas vairavimas, t.y. KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui;
289-579
ir 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
724-1013
   
124(2)-3 - šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
579-868
ir 24-36
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1013-1158 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(2)-4 - šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
868-1158
ir 36-60
arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(5) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas.
23-40
   
124(6) Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas.
23-40
   
125 Važiavimas per geležinkelio pervažas:      
  - tam neskirtose vietose;
- kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis;
- savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje;
- specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą;
- kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.
144-289
ir 2-6
 
126* Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:      
126-1 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės).
289-434
ir 12-18
 
126-2 - Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės).
144-289
   
126-3 - pradedantiems vairuotojams, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės).
231-289
   
126-4 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis;
- neblaivumo patikrinimo vengimas;
- alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
579-868
ir 24-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-5 - esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
- apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
289-868
ir 12-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-6 - perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui.
86-144
   
126-7 - praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
instruktoriui 144-289
ir 11-13
 
127 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą:      
127-1 - sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą;
144-289
arba 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
579-868
   
127-2 - nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą);
28-57
arba 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
289-579
   
127-3 - šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens;
1158-1448
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1448-1592 su arba be tr.priem. konfiskavimo
  arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
128 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti:      
128-1 - neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
289-434
 
arba areštas
128-2 - kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones.
434-724
 
arba areštas
128-3 - perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
57-115
   
129 Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti:      
  - transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemones;
- neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
130* Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos:      
130-1 - nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę;
- pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET;
868-1158
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo
  arba 20-30 parų arešto su arba be tr.priem. konfiskavimo
130-2 - nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
868-1158
   
130-3 - kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET.
144-231
   
130-4 - nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
868-1158
   
130(2) Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų (arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų):      
  - kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 124(2) straipsnio 3 ar 4 dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio 3 dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus;
tr.priem. konfiskavimas
ir 36-60
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones;
1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas.
1158-1592 ir tr.priem. konfiskavimas
 
 
131 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas:      
131-1 - pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama;
- asmenų, vairuojančių dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas;
- KET pėstiesiems, vadeliotojams, dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas;
- mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.
23-40
   
131-2 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti.
28-57
   
131-3 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.
86-144
   
131-4 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).
40-57
   
131-5 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse.
5-11
   
131-6 - vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės).
86-144
   
131-7 - vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis.
144-202
   
131-8 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
144-173
   
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles:      
  - turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti;
- pertaisyta be atitinkamo leidimo;
- neįregistruota nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.
57-115
   
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti.
86-144
   
133(1) Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas:      
133(1)-1 - fiziniam asmeniui;
86-231
   
  - įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui.
86-289
   
133(1)-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
434-579
   
134 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas:      
134-1 - naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, vairuotojams ir(ar) keleiviams.
28-57
   
134-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
57-86
 
 
134(1) Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas.
57-115
   
137 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas:  
   
137-2 - šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris.
2-5
   
145 Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo:  
   
145-1 - kelio dangos užteršimas.
28-86
   
145-2 - automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių kelių eismui sudarymas.
144-289
   
145-3 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, bet ne daugiau kaip 2 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, bet ne daugiau kaip 4 t;
- važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.
144-289 ir(ar) įmonių vadovams 289-579
   
145-4 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 t, bet ne daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 t, bet ne daugiau kaip 8 t.
289-868 ir(ar) įmonių vadovams 579-1158
   
145-5 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 t.
868-2027 ir(ar) įmonių vadovams 1158-3475
   
145-6 - krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemone (jų junginiu), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginio) matmenys, neįsitikinus, kad gautas leidimas vežti tokius krovinius.
289-579
   
148 Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas:  
   
148-1 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
173-347
   
148-2 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
347-753
   
148-3 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti.
115-347
   
148-4 - transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis.
115-347
   
148-5 - važiavimas šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento.
86-144
   
160(1) Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas:  
   
  - gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas;
- leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.
57-144
   

*123 str. pastaba: Šio kodekso 51(11), 123–130(2), 132–134 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones.

*126 str. pastaba: Nustatant neblaivumą dujų chromatografijos metodu, turi būti įvertinta ribinė etilo alkoholio koncentracija ir nustatyta žemiausia etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse, o nustatant neblaivumą alkoholio matuokliu, turi būti įvertinta šio matavimo prietaiso paklaida.

*130 str. pastaba: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

Straipsnis Pažeidimas Nuobauda (Eurais) Teisių atėmimas (mėn.) Kita nuobauda
51(11) Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose:      
51(11)-1 - neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti.
72-144
   
51(11)-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
144-289 su arba be tr.priem. konfiskavimo
   
81 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti:      
81-1 - transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti.
57-144
   
81-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
144-289
   
82 Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas:      
82-1 - transporto ir kitų judamų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas.
28-57
   
82-2 - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus.
57-144
   
123* Transporto priemonių vairavimas:      
123-1 - neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- turinčių gedimų, dėl kurių KET draudžia važiuoti;
- kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų;
- neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina.
28-43
   
123-2 - be valstybinio numerio ženklų (ženklo);
- pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui (išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių).
28-57
arba 1-3
 
123-3 - su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu);
- su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu).
231-347
arba 6-12
 
123-4 - su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo prietaisus techninėmis priemonėmis;
- su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo.
28-57 ir prietaisų konfiskavimas
   
123-5 - neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu.
23-34
   
124 Nustatyto greičio viršijimas:      
124-1 - iki 10 km/h.
įspėjimas
   
124-2 - nuo 10 iki 20 km/h.
11-28
   
124-3 - nuo 20 iki 30 km/h.
28-86
   
124-4 - nuo 30 iki 40 km/h;
115-173
   
  - nuo 30 iki 40 km/h, pradedantiems vairuotojams.
115-173
ir 3-6
 
124-5 - nuo 40 iki 50 km/h;
173-231
   
  - nuo 40 iki 50 km/h, pradedantiems vairuotojams.
173-231
ir 6-12
 
124-6 - nuo 50 ir daugiau km/h;
289-434
ir 1-6
 
  - nuo 50 ir daugiau km/h, pradedantiems vairuotojams;
289-434
ir 12-18
 
  - nuo 50 ir daugiau km/h, neturintiems teisės vairuoti.
434-724
 
 
124(1) Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir KET pažeidimas:      
124(1)-1 - važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui;
- nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės.
28-86
arba 1-6
 
124(1)-2 - kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas;
- vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas;
- važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku;
- KET nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas;
- draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas;
- vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais;
- tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 m;
- važiavimo automagistralėse, taip pat žmonių vežimo taisyklių pažeidimas.
28-86
   
124(1)-3 - vairuotojų reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti, įvažiuojant į kelią, persirikiuojant ir kitaip keičiant važiavimo kryptį nevykdymas;
- apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 m;
- lenkimas vietose, kuriose KET draudžia lenkti;
- stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m kelio ruože prieš jas ir už jų;
- sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse.
28-43
arba 1-3
 
124(1)-4 - sustojimas ar stovėjimas vietose, kuriose KET draudžia sustoti ar stovėti (išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus sustojimo ir stovėjimo tvarkos pažeidimus);
- sustojimas ar stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų;
- važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas.
28-86
   
124(1)-5 - transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui.
57-115
arba 2-4
 
124(1)-6 - šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais.
86-144
arba (ir) 1-3
 
124(1)-7 - vaikų (mokinių) vežimo mokykliniu autobusu ar transporto priemone su vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais tvarkos pažeidimas.
57-86
   
124(1)-8 - KET pažeidimai, išskyrus numatytus šiame kodekse.
įspėjimas arba 5-11
   
124(2) Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas:      
124(2)-1 - vienu metu ar paeiliui padarant kelis KET pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui;
- KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų žmonių saugumui užtikrinti;
115-231
ir 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
289-579
   
124(2)-2 - chuliganiškas vairavimas, t.y. KET pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, keliantis pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui;
289-579
ir 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
724-1013
   
124(2)-3 - šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
579-868
ir 24-36
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1013-1158 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(2)-4 - šio straipsnio 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmens;
868-1158
ir 36-60
arba 10-20 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
124(5) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas.
23-40
   
124(6) Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas nuostatų pažeidimas.
23-40
   
125 Važiavimas per geležinkelio pervažas:      
  - tam neskirtose vietose;
- kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui arba kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis;
- savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas;
- įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje;
- specialiai transportuoti neparengtų žemės ūkio, kelių, statybos ir kitų mašinų gabenimas per pervažą;
- kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą.
144-289
ir 2-6
 
126* Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų:      
126-1 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės).
289-434
ir 12-18
 
126-2 - Taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, arba vežančių pavojinguosius krovinius, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės).
144-289
   
126-3 - pradedantiems vairuotojams, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0-0,4 promilės).
231-289
   
126-4 - esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis;
- neblaivumo patikrinimo vengimas;
- alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
579-868
ir 24-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-5 - esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
- apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
289-868
ir 12-36
arba 10-30 parų arešto ir 24-36 mėn. teisių atėmimas
126-6 - perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui.
86-144
   
126-7 - praktinis vairavimo mokymas, vairavimo instruktoriui esant neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
instruktoriui 144-289
ir 11-13
 
127 KET pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą:      
127-1 - sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą;
144-289
arba 12-24
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
579-868
   
127-2 - nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą);
28-57
arba 3-6
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
289-579
   
127-3 - šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatyti veiksmai, padaryti neblaivaus (girto) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmens;
1158-1448
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1448-1592 su arba be tr.priem. konfiskavimo
  arba 10-20 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
128 Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti:      
128-1 - neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
289-434
 
arba areštas
128-2 - kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones.
434-724
 
arba areštas
128-3 - perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonių.
57-115
   
129 Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti:      
  - transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemones;
- neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas;
- alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.
1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
130* Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos:      
130-1 - nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę;
- pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo vairuotojas yra susijęs, vietos pažeidžiant KET;
868-1158
ir 36-60
arba 15-30 parų arešto ir 36-60 mėn. teisių atėmimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones.
1158-1448 su arba be tr.priem. konfiskavimo
  arba 20-30 parų arešto su arba be tr.priem. konfiskavimo
130-2 - nepaklusimas uniformuoto muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
868-1158
   
130-3 - kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant KET.
144-231
   
130-4 - nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę.
868-1158
   
130(2) Pakartotinis transporto priemonių vairavimas neblaivių arba apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų (arba vengusių neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vairuotojų, arba vartojusių alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vairuotojų):      
  - kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už šio kodekso 124(2) straipsnio 3 ar 4 dalyje, 126 straipsnyje, 127 straipsnio 3 dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus;
tr.priem. konfiskavimas
ir 36-60
 
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones;
1158-1448 ir tr.priem. konfiskavimas
 
arba 20-30 parų arešto ir tr.priem. konfiskavimas
  - tokie pat veiksmai, padaryti asmens, neturinčio teisės vairuoti transporto priemones, kuriems administracinis areštas negali būti skiriamas.
1158-1592 ir tr.priem. konfiskavimas
 
 
131 Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas KET pažeidimas:      
131-1 - pėsčiųjų važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama;
- asmenų, vairuojančių dviračius, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, taip pat eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas;
- KET pėstiesiems, vadeliotojams, dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas;
- mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo.
23-40
   
131-2 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, t.y. privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo ar kitų piliečių saugumui užtikrinti.
28-57
   
131-3 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą.
86-144
   
131-4 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą).
40-57
   
131-5 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padaryti KET pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse.
5-11
   
131-6 - vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (0,41-1,5 promilės).
86-144
   
131-7 - vadeliojimas ir jojimas, dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems nustatomas vidutinis (1,51-2,5 promilės) arba sunkus (2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis.
144-202
   
131-8 - šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų padarytas KET pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
144-173
   
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles:      
  - turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti;
- pertaisyta be atitinkamo leidimo;
- neįregistruota nustatyta tvarka;
- be valstybinės techninės apžiūros;
- neparuošta žmonėms ir kroviniams pervežti.
57-115
   
133 Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti.
86-144
   
133(1) Transporto priemonės savininkui (valdytojui) Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas:      
133(1)-1 - fiziniam asmeniui;
86-231
   
  - įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui.
86-289
   
133(1)-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
434-579
   
134 Naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas:      
134-1 - naudojimosi saugos diržais, vaikų ūgiui ir svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas, vairuotojams ir(ar) keleiviams.
28-57
   
134-2 - tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą.
57-86
 
 
134(1) Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas.
57-115
   
137 Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas:  
   
137-2 - šiukšlių, nuorūkų ar kitokių daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris.
2-5
   
145 Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo:  
   
145-1 - kelio dangos užteršimas.
28-86
   
145-2 - automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių kelių eismui sudarymas.
144-289
   
145-3 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 t, bet ne daugiau kaip 2 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 t, bet ne daugiau kaip 4 t;
- važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus.
144-289 ir(ar) įmonių vadovams 289-579
   
145-4 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 t, bet ne daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 t, bet ne daugiau kaip 8 t.
289-868 ir(ar) įmonių vadovams 579-1158
   
145-5 - važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 t ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 t.
868-2027 ir(ar) įmonių vadovams 1158-3475
   
145-6 - krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemone (jų junginiu), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginio) matmenys, neįsitikinus, kad gautas leidimas vežti tokius krovinius.
289-579
   
148 Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas:  
   
148-1 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
173-347
   
148-2 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis.
347-753
   
148-3 - važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti.
115-347
   
148-4 - transporto priemonių savininkų – žemės ūkio veiklos subjektų – važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis.
115-347
   
148-5 - važiavimas šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento.
86-144
   
160(1) Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas:  
   
  - gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas;
- važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu;
- kliūčių eismui sudarymas, tarp jų kelio dangos užteršimas;
- leistiną svorį viršijančių krovinių vežimas be komunalinio ūkio tarnybų leidimo.
57-144
   

*123 str. pastaba: Šio kodekso 51(11), 123–130(2), 132–134 straipsniuose minimomis transporto priemonėmis reikia laikyti visų rūšių automobilius, traktorius ir kitokias savaeiges mašinas, troleibusus, priekabas, puspriekabes, taip pat motociklus ir kitas motorines transporto priemones.

*126 str. pastaba: Nustatant neblaivumą dujų chromatografijos metodu, turi būti įvertinta ribinė etilo alkoholio koncentracija ir nustatyta žemiausia etilo alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse, o nustatant neblaivumą alkoholio matuokliu, turi būti įvertinta šio matavimo prietaiso paklaida.

*130 str. pastaba: Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu STOP POLICIJA arba STOP. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitus šviesą atspindinčius elementus). Patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba muitinės pareigūnai, turintys specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą automobilį, stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba minėtu šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungus patrulinio automobilio mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su autoplius.lt slapukų politika. Daugiau apie slapukus.
Sutinku